Regulamin konkursu Plotek.pl

Regulamin konkursu Plotek.pl

Regulamin ogólny konkursów organizowanych na profilu Plotek.pl w serwisie Instagram („Regulamin”).

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursów jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 46 580 831 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44 („Organizator”).

2. Konkursy będą przeprowadzane przez Organizatora na profilu serwisu Plotek.pl, utrzymywanym w serwisie Instagram.com, dostępnym pod adresem URL: https://www.instagram.com/plotek.pl/?hl=pl, („Profil”).

3. Organizator każdorazowo oznaczy w poście zawierającym ogłoszenie o konkursie termin dokonywania zgłoszeń oraz publikacji wyników.

4. Podstawy organizacji Konkursów oraz prawa i obowiązki jego uczestników określają Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa z uwzględnieniem przepisów prawa zapewniających ochronę konsumentów.

5. Regulamin dostępny jest na stronie serwisu Plotek.pl pod adresem URL: plotek.pl/regulamin.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursach.

1. Uczestnictwo w Konkursach jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursów mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia, mogą brać udział w Konkursach tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursów nie mogą być pracownicy Organizatora jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.

5. Udział w Konkursach mogą wziąć użytkownicy serwisu Instagram.com. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu serwisu Instagram.com. Przy czym Konkursy nie są sponsorowane, administrowane, ani organizowane przez serwis Instagram.com. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursami powinny być kierowane do Organizatora.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursach.

1. Aby wziąć udział w danym konkursie należy w terminie wskazanym na Profilu i w sposób każdorazowo szczegółowo określony przez Organizatora w poście zawierającym ogłoszenie o konkursie, wykonać zadanie konkursowe za pośrednictwem Profilu przy użyciu funkcjonalności serwisu Instagram.

2. Z zastrzeżeniem postanowienia § 5 ust. 4, każdy uczestnik może dokonać dowolnej liczny zgłoszeń konkursowych w danym konkursie.

3. Uczestnik zapewnia, że zgłoszona przez niego praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do danego konkursu. Prace konkursowe nie mogą mieć charakteru reklamowego. W pracach konkursowych nie można używać nazw firm ani podawać jakichkolwiek informacji, które mogłyby wskazywać na jakąkolwiek firmę lub sugerować jej nazwę albo nazwy jej produktów lub ich charakterystykę.

4. Prace konkursowe zamieszczone na Profilu, mogą zostać także zamieszczone na stronach serwisu Plotek.pl.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy danego konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród prac konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1, jury konkursowe wybierze prace najciekawsze, a uczestnikom, którzy je nadesłali zostaną przyznane nagrody. Liczbę nagrodzonych uczestników i pulę nagród w danym konkursie Organizator określi każdorazowo w pości zawierającym ogłoszenie o konkursie.

3. Jury konkursowe przyznaje nagrody poszczególnym uczestnikom, w tym dokonuje oceny  zadań konkursowych pod względem ich zgodności z Regulaminem, poprawności i jakości. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

4. Organizator w terminie wskazanym na Profilu opublikuje pod postem konkursowym wyniki danego konkursu oraz powiadomi o wynikach nagrodzonych uczestników, wysyłając wiadomość za pomocą systemu komunikacji dostępnego w serwisie Instagram.com.

5. Nagrodzony uczestnik obowiązany jest niezwłocznie przekazać Organizatorowi w sposób określony w zawiadomieniu o wygranej dane niezbędne do przesłania nagrody tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu.

§ 5. Nagrody.

1. Zwycięzcom Konkursów zostaną przyznane nagrody określone każdorazowo przez Organizatora w poście zawierającym ogłoszenie o konkursie.

2. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

3. Organizator każdorazowo określi na Profilu sposób przekazania nagrody. W zależności od postaci nagrody zostaną one odpowiednio:

a) wysyłane pocztą kurierską w terminie 14 (czternastu) dni od przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody,

b) przesyłane pocztą elektroniczną (np. kody, elektroniczne vouchery) w terminie 14 (czternastu) dni od przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody,

c) udostępnione do odebrania we wskazanych punktach (np. zaproszenia/bilety w kasie kina/teatru),

z tym jednak zastrzeżeniem, że Organizator nie oferuje możliwości wysłania nagrody poza terytorium Polski.

4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach danego konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursami należy składać wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres redakcja@plotek.pl z dopiskiem „Konkurs Instagram Plotek.pl" w terminie 30 dni od daty opublikowanie wyników danego konkursu.

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursów jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa („Administrator”).

2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: redakcja@plotek.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy uczestnik może skontaktować się poprzez adres e-mail iod@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (w przypadku korespondencji na adres siedziby Administratora, prosimy o zamieszczenie dopisku „IOD”). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4. Dane osobowe uczestników Konkursów są przetwarzane:

a) w celu przeprowadzenia Konkursów podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie”); prawnie uzasadniony interes Administratora polega na przeprowadzeniu Konkursów (w tym przekazaniu nagrody);

b) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora; podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

5. Dane osobowe uczestników będą przekazywane podmiotom świadczącym Administratorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursów tj. dostawcy usług informatycznych, a dane laureatów w celu umożliwienia realizacji prawa do nagrody podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie.

6. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia danego konkursu, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z tego konkursu lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt 4a) i 4b) powyżej z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją uczestnika. Dla celów dowodowych, Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Administratora lub elektroniczną na adres iod@agora.pl.

10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursach - niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody.

11. Powyższe postanowienia nie dotyczą przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu Instagram.com przez administratora serwisu Instagram.com.