Wygraj biografię Zaka Efrona - KONKURS!

Chcesz poznać największe sekrety, jakie skrywa Zac Efron? Już teraz możesz wygrać pierwszą biografię przystojnego aktora!

Chcesz dowiedzieć się:

- czego Zac szuka w dziewczynach,

- jaki był jego największy sukces,

- w jakie zwierzę chciałby się zmienić,

- jaka jest jego ulubiona fryzura,

- czy pasowalibyście do siebie,

- czy Zac i Vanessa nadal są sobą?

Odpowiedzi na te pytania szukajcie w pierwszej biografii Zaka Efrona pt. "Zac Efron and me" . W książce znajdziecie mnóstwo ciekawostek i najróżniejszych zdjęć popularnego aktora. Dodatkiem do każdej książki jest ogromny plakat!

Kotek ma dla Was 15 takich książek. Zadanie jest bardzo proste - należy odpowiedzieć na poniższe pytanie:

Jak brzmi pełne imię i nazwisko Zaka?

Odpowiedzi przesyłajcie do piątku 26. września do 23:59. Adres mailowy, na który należy przesyłać odpowiedzi to zacefron@g.pl. Przesyłajcie tylko jednego maila, ponieważ każdy następny nie będzie uznawany. Wyniki zostaną podane w niedzielę.

Wygrywa 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 osoba.

Pamiętajcie o danych adresowych. Bez nich nie wiemy, gdzie przesłać nagrody!

Książki ufundowało wydawnictwo Hachette Livre.

Regulamin konkursu "Zac Efron"

§ 1 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Zac Efron" ("Konkurs") jest Agora S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944 ("Organizator"). 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://www.gazeta.pl ("Portal"), w terminie od 22 września 2008 roku do 26 września 2008 roku. 3. Z udziału w Konkursie są wykluczeni pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. § 2 1. Zadaniem uczestników Konkursu będzie podanie poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie i wysłanie - najpóźniej do dnia 26.09.2008r. odpowiedzi , na adres zacefron@g.pl. W mailu należy także wskazać adresem pocztowy, na który ma zostać przesłana nagroda. § 3 1. Zwycięzcami Konkursu zostanie 5 uczestników Konkursu, , którzy spełnili wymagania § 2 pkt 1 i których maile. zostaną zarejestrowane jako 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300. Jeśli mail, który zostanie zarejestrowany jako 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 nie będzie zawierał poprawnej odpowiedzi wygrywa następny zarejestrowany.. 2. Konkurs kończy się posiedzeniem jury, które ustala 15 zwycięzców Konkursu, 3. Jury będzie obradować w redakcji Portalu. § 4 1. Nagrodami w Konkursie są: a) biografia Zaka Efrona 2. Organizator ogłosi wyniki Konkursu na stronie konkursowej Portalu do 29 września 2008 roku. 3. Nagroda będzie wysłana pocztą lub pocztą kurierską na koszt Organizatora na adres pocztowy podany w mailu zwycięzcy Konkursu. 4. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem. 5. W przypadku nie odebrania przez zwycięzcę nagrody w terminie do 30 dni od wysłania przez Organizatora, prawo do nagrody konkursowej wygasa. Nagroda nie odebrana w wyżej wymienionym terminie zostaje do dyspozycji Organizatora. 6. Nagroda konkursowa będzie wydana wyłącznie w postaci określonej niniejszym regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. § 5 Regulamin Konkursu jest zamieszczony na stronach Portalu. § 6 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Agora S.A., "Portal Gazeta.pl", ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem "Zac Efron", w terminie 14 dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego). 2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. 3. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna. § 7 Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania zwycięzców, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. § 8 1. Ewentualne spory, mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd powszechny w Warszawie. 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany zasad niniejszego regulaminu. Zmiany w regulaminie zaczną obowiązywać z chwilą opublikowania ich na stronie internetowej Portalu. 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 17 września 2008 roku 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.

Więcej o: