KONKURS: wygraj wejściówkę na urodziny Plotka!

Szykujcie się na najlepszą imprezę w tym roku - I urodziny Plotka 26 kwietnia w warszawskim klubie Piekarnia! To różowe, plotkowe party z open barem i nagrodą niespodzianką! Żeby tam być wystarczy odpowiedzieć na proste pytanie.

Kicz-party w doborowym towarzystwie, to właśnie impreza z okazji I urodzin Plotka. Plotek zaprasza do wiernych czytelników do klubu Piekarnia w Warszawie 26 kwietnia. Na każdego czekają: kolorowe drinki, różowe boa, gorące, zmysłowe, muzyczne rytmy a do wygrania... nagroda niespodzianka. Chcesz tam być? Odpowiedz na to dziecinnie proste pytanie: kiedy Plotek napisał po raz pierwszy o "królowej polskiego show-biznesu" Dodzie .

Odpowiedzi przysyłajcie na adres urodziny_plotek@g.pl do 13 kwietnia. Do wygrania 150 podwójnych wejściówek na urodzinowe party Plotka. Wygra co 50. zgłoszenie z dobrą odpowiedzią.

Listę szczęśliwych zwycięzców Plotek ogłosi 15 kwietnia.

REGULAMIN KONKURSU "Urodziny Plotka"

§ 1 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Urodziny Plotka" ("Konkurs") jest Agora S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944 ("Organizator"). 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://www.gazeta.pl ("Portal"), w terminie od 1 kwietnia 2008r roku do 13 kwietnia 2008 roku. 3. Z udziału w Konkursie są wykluczeni pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. 4. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie. 5. Udział w Konkursie oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.

§ 2 1. Zadaniem uczestników Konkursu będzie odpowiedzieć na pytanie: kiedy Plotek napisał po raz pierwszy o Dodzie. Odpowiedzi przysyłajcie na adres urodziny_plotek@g.pl Wygrywa co 50 zgłoszenie z poprawną odpowiedzią. W mailu należy także wskazać adresem pocztowy, na który ma zostać przesłana nagroda. § 3 1. Zwycięzcami Konkursu zostanie 150 uczestników Konkursu, , którzy spełnili wymagania § 1 pkt 3 i 4 i których hasła uznane zostaną przez Organizatora za najzabawniejsze. 2. Konkurs kończy się posiedzeniem jury, które ustala 150 zwycięzców Konkursu, którym przyznana zostanie nagroda główna przewidziana niniejszym regulaminem. 3. Jury będzie obradować w redakcji Portalu. § 4 1. Nagrodami w Konkursie są: a) 150 podwójnych zaproszeń na urodzinową imprezę Plotka planowaną na 26 kwietnia 2008 roku 2. Organizator ogłosi wyniki Konkursu na stronie konkursowej Portalu do dnia 15 kwietnia 2008 roku. 3. Nagroda będzie wysłana pocztą lub pocztą kurierską na koszt Organizatora na adres pocztowy podany w mailu zwycięzcy Konkursu. 4. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem. 5. W przypadku nie odebrania przez zwycięzcę nagrody w terminie do 30 dni od wysłania przez Organizatora, prawo do nagrody konkursowej wygasa. Nagroda nie odebrana w wyżej wymienionym terminie zostaje do dyspozycji Organizatora. 6. Nagroda konkursowa będzie wydana wyłącznie w postaci określonej niniejszym regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. 7. Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację w Portalu i w Serwisie Plotek.pl fotografii wykonanych w trakcie imprezy, o której mowa w ust 1 a) powyżej, zawierających ich wizerunki

§ 5 Regulamin Konkursu jest zamieszczony na stronach Portalu. § 6 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Agora S.A., "Portal Gazeta.pl", ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem "Urodziny Plotka", w terminie 14 dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego). 2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. 3. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna. § 7 Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania zwycięzców, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. § 8 1. Ewentualne spory, mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd powszechny w Warszawie. 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany zasad niniejszego regulaminu. Zmiany w regulaminie zaczną obowiązywać z chwilą opublikowania ich na stronie internetowej Portalu. 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 1 kwietnia 2008 roku

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.