Regulamin konkursu PIŁKA ZA MEM

Przeczytaj regulamin konkursu!

Regulamin konkursu "Piłka za mem"

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu o nazwie "Piłka za mem" zwanego dalej „Konkursem”, oraz fundatorem nagrody nagród jest Agora S.A. z siedzibą w (00-730) Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47.66454.426 zł (opłacony w całości), NIP: 526-03-05-644, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem jest firma Agora S.A, zwana dalej Fundatorem.

Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach portalu Plotek.pl, dostępnym pod adresem URL: https://www.plotek.pl/plotek/7,78649,20827090,wygraj-pilke-z-autografem-grzegorza-krychowiaka-konkurs.html, zwanym dalej „Portalem” w dniach od 12 października 2016 roku do dnia 23 października 2016 roku.jest organizowany dnia 12 października  2016 r. Informacja o konkursie, zasadach uczestnictwa zostanie opublikowana tego samego dnia na portalu Plotek.pl. Zasadą konkursu jest nadesłanie propozycji uzupełnienia dymków na memie z Sarą Boruc i Mariną Łuczenko-Szczęsną na adres pilkazamem@plotek.pl oraz wybór najciekawszej propozycji przez zespół redakcyjny Plotek.pl. Regulamin stanowi podstawę konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

4.Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Portalu.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie .
1. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, a na żądanie Organizatora powinny okazać oświadczenie o wrażeniu zgody na piśmie. .

3. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Uczestnictwa w konkursie i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w konkursie
1. Aby wziąć udział w Konkursu należy w terminie od 12 października 2016 r. od godz.19:00 do 23 października 2016 r. do godz. 23:59 wykonać zadanie konkursowe tj. przesłać na na adres mailowy pilkazamem@plotek.pl propozycję uzupełnienia dymków na memie z Sarą Boruc i Mariną Łuczenko-Szczęsną, zamieszczonego na stronie konkursowej.

2.Po wysłaniu pracy konkursowej w sposób określony w ust. 1 uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

3.Jeden uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę prac konkursowych z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 Regulaminu.

4.Uczestnik Konkursu jest obowiązany zapewnić, że praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu.

5.Praca konkursowa może zostać opublikowana na stronach Portalu, na stronach profilu Portalu utrzymywanego w serwisie Facebook.com, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.

Uczestnicy konkursu nadsyłają na adres mailowy pilkazamem@plotek.pl propozycje uzupełnienia dymków na memie z Sarą Boruc i Mariną Łuczenko-Szczęsną , a zespół redakcyjny Plotek.pl wybiera spośród nadesłanych maili najciekawszy, kierując się ich oryginalnością. Liczba odpowiedzi  kwalifikowanych  jako zwycięskie oraz czas nadsyłania odpowiedzi zostanie każdorazowo określona w ogłoszeniu o danym konkursie. Wysłanie maila z odpowiedzią, o którym mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu umowy, jest jednoczesne ze zgłoszeniem się uczestnika do udziału w konkursie. Uczestnik zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Agorę SA i Fundatora dla celów przeprowadzenia konkursu. Redakcja zastrzega sobie prawo do przyznawania nagród, oraz może podjąć decyzję o nie przyznaniu nagrody żadnemu uczestnikowi konkursu, jeśli nie uzna odpowiedzi za prawidłową i najciekawszą. 

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców
1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2.Spośród uczestników, którzy zgłosili swój udział w  konkursie, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże jednego laureata nagrody określonej w § 5 ust. 1.

3.W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

4.Wyłaniając zwycięzców, jury będzie się kierować oryginalnością, pomysłowością i kreatywnością zgłoszonych prac.

5.Do dnia 24 października 2016 roku Organizator opublikuje na stronie Portalu wyniki Konkursu oraz powiadomi o nich laureatów Konkursu, wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez uczestnika przy wysłaniu zadania konkursowego wskazanego w § 3 ust. 1.

6.Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody, tj. imię, nazwisko, adres właściwy dla doręczenia nagrody oraz numer telefonu.

Laureatami konkursu zostają osoby, których odpowiedzi na pytanie konkursowe zostały ocenione jako najciekawsze, zgodnie z kryteriami wskazanymi w §3. Każdy uczestnik może udzielić więcej niż jednej odpowiedzi i wysłać więcej niż jednego maila, jednak w przypadku nagrodzenia dwóch lub więcej odpowiedzi jednego uczestnika, uzyskuje on/ona prawo do jednej nagrody. Organizator ustala ze zwycięzcami szczegółowe dane osobowe niezbędne do wydania nagród w korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

§ 5. Nagrody


1. Zwycięzcy otrzymają piłkę z autografem Grzegorza Krychowiaka. Laureaci nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 regulaminu, w tym nie wskazali danych umożliwiających realizację prawa do nagrody w sposób i w terminie określonym w §3. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji organizatora. Za wydanie nagród laureatom odpowiada Organizator. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie nie zgłoszone organizatorowi zmiany tych danych.Nagrodą w Konkursie jest piłka z autografem Grzegorza Krychowiaka – jedna dla jednego  laureata Konkursu wskazanego w § 4 ust.2.

2.Nagrody konkursowe zostaną wydane przez Organizatora wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

3.Nagrody zostaną wysłane pocztą w terminie 7[NN2]  dni od dnia przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 6. 

4.Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

5.W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

 

§ 6. Postępowanie reklamacyjne. 

1.Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs: Piłka za mem". Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację

§ 6. Postępowanie reklamacyjne
Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Reklamacja w konkursie Piłka za mem" oraz dopiskiem wskazującym nazwę konkursu lub na adres e-mail: redakcja@plotek.pl. Reklamacje dotyczące przebiegu należy składać od dnia ogłoszenia o konkursie do 14. dnia od daty zamknięcia konkursu. Reklamacje dotyczące jakości nagród należy składać w terminie 30 dni od dnia odbioru na adresy wskazane w punkcie 1. powyżej. Reklamacje rozpatrywać będzie organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację lub na adres e-mail, z którego nadesłano reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych
1.Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2.Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa.

3.Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

4.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.