Konkurs High School Musical - wygraj podróż do Disneylandu w Paryżu!

Od 17.lipca trwa konkurs, w którym możesz wygrać 3 dni w Disneylandzie w Paryżu dla całej rodziny podczas wyjątkowej, wrześniowej imprezy High School Musical Big Party!

High School MusicalHigh School Musical 

Baw się razem z bohaterami filmu " High School Musical "! Stwórz własny komiks, wygraj wycieczkę do Disneylandu pod Paryżem i wiele innych, wspaniałych nagród.

START KONKURSU 17 LIPCA

Zasady konkursu są bardzo proste, wystarczy:

1 wydrukować wzór komiksu - plansze znajdziecie w serwisie Kotek.pl ( tutaj )

2 szukać zdjęć postaci filmu na stronie Kotek.pl lub w Gazecie Wyborczej - codziennie pojawia się nowa postać do komiksu. Postacie znajdziecie tutaj

3 wyciąć wybrane zdjęcia

4 uzupełnić wzór komiksu wklejając wybrane zdjęcia w pięciu pustych polach, tworząc scenki i dopisując tekst dialogów

5 nabyć dowolny produkt z oferty Firmy Beniamin i umieścić dowód zakupu tego produktu w ostatnim - szóstym miejscu wzoru. TUTAJ możesz zobaczyć produkty firmy Beniamin.

6 wysłać komiks, dane osobowe (imię, nazwisko, adres, numer telefonu) oraz oświadczenie "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agorę SA, Beniamin Spółkę Jawną, Walt Disney Company Polska Sp. z o.o. moich danych osobowych w celu mojego udziału w Konkursie High School Musical - w tym w celu wyłonienia zwycięzców i wydania nagród "

LISTEM ZWYKŁYM (priorytetowym lub ekonomicznym)

na adres: The Walt Disney Company, skr. pocztowa 301, 00-950 Warszawa do dnia 20 sierpnia UWAGA decyduje data dostarczenia listu!

Zwycięzcy zostaną wyłonieni wśród uczestników, którzy przyślą najciekawsze i najbardziej atrakcyjne komiksy.

Wyniki konkursu ogłosimy na stronie Kotek.pl 29 sierpnia 2009 .

NAGRODY SĄ BARDZO FAJNE:

Najciekawsza praca zostanie nagrodzona nagrodą główną , którą stanowi 3-dniowy pobyt w Disneyland Resort Paris dla czteroosobowej rodziny podczas wyjątkowej, wrześniowej imprezy High School Musical Big Party !

Więcej informacji o Disneyland Resort Paris na stronie: www.disneylandresortparis.pl

Uczestnicy, którzy nadeślą 30 wyróżnionych prac otrzymają zestawy produktów firmy Beniamin , w skład zestawu wchodzą:

- Torba przez ramię High School Musical

Konkurs HSM - torbaKonkurs HSM - torba 

- Breloczek High School Musical

Konkurs HSM - breloczkiKonkurs HSM - breloczki 

 - Pamiętnik /  zapiśnik z kokardą High School Musical

Konkurs HSM - pamiętnikKonkurs HSM - pamiętnik 

- Pudełko archiwizacyjne / gazetownik High School Musical

Konkurs HSM - pudełkoKonkurs HSM - pudełko 

- Długopisy automatyczne 2 szt. High School Musical 

Konkurs HSM - długopisyKonkurs HSM - długopisy 

Sponsorem nagród dla wyróżnionych uczestników jest firma Beniamin

REGULAMIN KONKURSU HIGH SCHOOL MUSICAL

I    Definicje i Postanowienia Ogólne:

1.    Konkurs - Konkurs pod nazwą "Konkurs High School Musical", organizowany przez Agorę SA z siedzibą w Warszawie, przeprowadzony na łamach krajowego wydania Gazety Wyborczej, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w dniach 17-23 lipca 2009 r.

2.    Organizator - Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 59944, kapitał zakładowy 54.977.535,00 PLN, kapitał wpłacony 44.140.500,00 PLN, NIP 526-030-56-44.

3. Uczestnik - osoba fizyczna pełnoletnia, która nadeśle w terminie, w sposób i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zgłoszenie do Konkursu. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora, ani Sponsorów, jak i inne osoby, które na zlecenie Organizatora, Sponsorów lub podmiotów z nimi współdziałających brały udział w przygotowaniu lub przeprowadzeniu Konkursu ani krewni lub powinowaci tych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa. Uczestnicy nie spełniający wymagań określonych w niniejszej definicji zostaną wykluczeni z Konkursu.

4.    Komisja Konkursowa - Komisja powołana przez Organizatora i Disneya w celu nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.

5.    Nagrody:

5.1.     Nagrodę główną stanowi jeden 3 - dniowy pobyt w Disneyland Resort Paris dla czteroosobowej rodziny w dniach 11-13 września 2009 r.

W ramach nagrody głównej Sponsorzy zapewnią:

- 2 noclegi ze śniadaniem kontynentalnym w Disney Hotel; - przelot na trasie Warszawa - Paryż oraz Paryż - Warszawa; - bilety upoważniające do nieograniczonego korzystania przez 4 osoby, przez 3 dni z atrakcji parków rozrywki Disneyland i Walt Disney Studio w godzinach ich dostępności dla turystów; - transfer autokarem liniowym firmy VEA pomiędzy lotniskiem Paryż Charles de Gaulle, a parkiem lub hotelem w dniu 11 września 2009 roku oraz pomiędzy parkiem lub hotelem a lotniskiem Paryż Charles de Gaulle w dniu 13 września 2009 roku, - inne atrakcje planowane w związku z organizacją High School Musical Party (szczegóły zostaną przekazane zwycięzcy po rozstrzygnięciu konkursu), - ubezpieczenie OC i NNW na czas podróży do Paryża, pobytu oraz powrotu do Warszawy (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym 10.000 EUR od osoby; ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 2.000 EUR od osoby).

Wartość nagrody głównej wynosi 12000 złotych.

5.2 Nagrody dodatkowe stanowi: 30 zestawów materiałów biurowych (w skład każdego zestawu wchodzi 5 artykułów, tj. - Torba przez ramię High School Musical, - Breloczek High School Musical, - Pamiętnik / zapiśnik z kokardą High School Musical, - Pudełko archiwizacyjne / gazetownik High School Musical, - - Długopisy automatyczne 2 szt. High School Musical,ufundowanych przez Firmę Beniamin.

Wartość każdej nagrody dodatkowej wynosi 65 złotych.

6. Ogłoszenia Konkursowe: Ogłoszenia emitowane, w związku Konkursem, na łamach Gazety Wyborczej oraz w serwisie internetowym kotek.pl, zawierające skrócony opis zasad uczestnictwa w Konkursie oraz zapowiedź Konkursu.

7.    Disney "The Walt Disney Company (Polska)" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000032307, NIP: 521-29-27-767;

8.    Firma Beniamin  - Beniamin Spółka Jawna, spółka zarejestrowana pod numerem KRS _0000019253_______________, której siedziba mieści się w Brzozie przy ul. Sosnowej 10,86-061 , NIP 554-038-88-84 .

9.    Sponsorzy - Disney oraz Firma Beniamin.

II    Zasady Konkursu

1.     Ogłoszenia Konkursowe zostaną opublikowane na łamach Gazety Wyborczej w dniach 17-22 lipca 2009 roku oraz na stronie kotek.pl  w dniach od 16 lipca do 29 sierpnia 2009 roku.

2. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy: a) wydrukować wzór, składający się z 6 pustych pól, dostępny w dniach 17-20 sierpnia 2009 roku_na stronie internetowej kotek.pl, b) stworzyć na postawie wzoru, o którym mowa powyżej pod literą a) komiks, którego bohaterami będą postacie z filmu "High School Musical". Komiks należy stworzyć w ten sposób, że w 5 pustych polach wzoru Uczestnik wklei różne zdjęcia postaci z filmu "High School Musical" wycięte z Ogłoszeń Konkursowych publikowanych na łamach "Gazety Wyborczej" w dniach _17-22 lipca 2009 roku oraz dostępnych na stronie internetowej kotek.pl, obok których własnoręcznie dopisze tekst dialogów, c) nabyć dowolny produkt z oferty Firmy Beniamin i umieścić dowód zakupu tego produktu w ostatnim - szóstym miejscu wzoru.

3. Zgłoszenie do Konkursu powinno zawierać: a) komiks utworzony na zasadach określonych powyżej w ustępie 2 niniejszej części Regulaminu, b) dane osobowe Uczestnika (imię, nazwisko, adres, numer telefonu), c) oświadczenie Uczestnika następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agorę SA, Beniamin Spółkę Jawną, Walt Disney Company Polska Sp. z o.o. moich danych osobowych w celu mojego udziału w Konkursie High School Musical - w tym w celu wyłonienia zwycięzców i wydania nagród".

4.    Zgłoszenia należy przesyłać na adres The Walt Disney Company, skr. pocztowa 301, 00-950 Warszawa, za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2009 roku  (o zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia listu do adresata)  Przesyłka powinna być nadana listem zwykłym ekonomicznym lub priorytetowym (przesyłka listowa nierejestrowana).

5. Zgłoszenia przesłane po upływie terminu wskazanego w ustępie 4, zgłoszenia niekompletne, zgłoszenia dokonane w innej formie niż wskazana w ustępie 4 nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników Konkursu.

6. Poprzez zgłoszenie do Konkursu uczestnik Konkursu oświadcza, że: 

a) przedstawiony przez niego komiks jest dziełem oryginalnym, nie jest obciążony jakimkolwiek prawami osób trzecich, nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, a uczestnik Konkursu jest uprawniony do wyrażenia zgody, o której mowa w pkt b) i pkt c) poniżej, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora zgłoszonych przez uczestnika komiksów, poprzez umieszczenie na serwerze oraz rozpowszechnianie w publicznej sieci Internet również w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie; b) wyraża zgodę na nieodpłatne opublikowanie przez Organizatora zgłoszonych przez uczestnika komiksów, w wydawanym przez Organizatora dzienniku "Gazeta Wyborcza", w tym w wybranych przez Organizatora dodatkach do "Gazety Wyborczej i jej wydaniach lokalnych, c) udziela Agorze, na okres od dnia publikacji fotografii do dnia 31 września 2009 r. nieodpłatnej licencji na korzystanie z komiksu na następujących polach eksploatacji: - utrwalenia komiksu, zwielokrotnienia egzemplarzy komiksu dowolną techniką - w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, - rozpowszechnianie komiksu na łamach dowolnego tytułu wydawanego przez Agorę, w szczególności Gazety Wyborczej oraz wszelkich jej dodatków stałych i okazjonalnych -publikowanie komiksu, jego publiczne odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, wprowadzenie do pamięci komputera oraz publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym - w radiu, telewizji, w sieci internet, w tym także w celu promocji, reklamy Gazety Wyborczej, Licencja zostaje udzielona bez ograniczeń terytorialnych, a także bez ograniczeń dotyczących ilości utrwaleń, wprowadzeń do obrotu, rozpowszechnień, publikacji, odtworzeń, nadań, reemisji, wprowadzeń do pamięci komputera i udostępnień w sieci internet, w radiu i telewizji. Powyższe czynności mogą być przez Organizatora dokonane w stosunku do całości lub wybranego przez Organizatora fragmentu komiksu.

III    Nagrody w Konkursie oraz zasady ich przyznawania

1. O przyznaniu nagród zdecyduje dwuosobowe jury powołane przez Organizatora oraz Disneya. Najciekawsza praca zostanie nagrodzona nagrodą główną. Uczestnicy, którzy nadesłali 30 wyróżnionych prac zostaną nagrodzeni nagrodami dodatkowymi. O przyznaniu prawa do Nagrody Organizator poinformuje zwycięzcę drogą telefoniczną na nr telefonu określony w zgłoszeniu do Konkursu. 2. Przyjmuje się, że dane przekazane Organizatorowi w zgłoszeniu do Konkursu są danymi zwycięzcy. 3. Organizator przewiduje możliwość opublikowania listy zwycięzców, na co Uczestnicy poprzez udział w Konkursie wyrażają zgodę. 4. Nagrody, poza nagrodą główną, zostaną przesłane przez Sponsora na adres wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu do Konkursu nie później, niż w terminie 14 dni (przez co rozumie się datę wyjścia Nagrody od Sponsora - Firmy Beniamin) od daty ustalenia wyników Konkursu. 5. Organizator ani Sponsorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przekazanie Nagród osobom innym, niż zwycięzcy, jeżeli zostały one przekazane zgodnie z danymi zawartymi w zgłoszeniu do Konkursu. 6. Zwycięzca traci prawo do Nagrody, jeżeli odmówi jej odbioru lub przez okres 14-stu dni zaniecha jej odbioru z placówki świadczącej usługi pocztowe. 7. Zasady realizacji Nagrody głównej zostaną ustalone z Disneyem. Nagroda główna- pod rygorem utraty prawa do tejże powinna być zrealizowana w dniach 11-13 września 2009r. (przez co rozumie się zakończenie imprezy - datę powrotu do Warszawy).

IV Reklamacje 1. Reklamacje dotyczące przyznania prawa do Nagrody należy nadsyłać pisemnie, listem poleconym pod adres Organizatora, w terminie do 10 września 2009 r. O zachowaniu terminu decyduje data nadania listu poleconego.

2.    Wyłączną odpowiedzialność za należytą realizację prawa do Nagrody ponoszą Sponsorzy. Wszelkie reklamacje dotyczące terminowego przesłania Nagród dodatkowych oraz ich jakości należy zgłaszać, w terminie 21 dni od daty stanowiącej koniec terminu wyjścia nagrody od Sponsorów, w drodze listu poleconego wysłanego na adres Firmy Beniamin. O zachowaniu terminu decyduje data nadania listu poleconego. Wszelkie reklamacje dotyczące Nagrody głównej należy zgłaszać w terminie do dnia 10 września za pośrednictwem listu poleconego wysłanego na adres Disneya (Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa). O zachowaniu terminu decyduje data nadania listu poleconego.

3.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie, terminowe doręczenie ani jakość Nagród.

V Postanowienia końcowe 1. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.wyborcza.pl. 2. Organizator ani Sponsorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przesyłanie zgłoszeń do Konkursu przez osoby nieuprawnione. 3. Dane osobowe przekazane Organizatorowi lub Sponsorom przez Uczestników będą przez niego przetwarzane w celu (i) przeprowadzenia Konkursu, (ii) wyłonienia zwycięzców, (iii) realizacji prawa do Nagrody. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia przyznanie Nagrody. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia. 4. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swej ważności formy pisemnej

Podoba Wam się taki konkurs? Macie już pomysł na fajny komiks?

Forum - Konkurs High School Musical - jeśli masz pytania lub wątpliwości

Więcej o: