Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

"Hymn Plotka" ("Regulamin")

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą "Hymn Plotka" zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, NIP: 526-030-56-44, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: https://www.plotek.pl/plotek/0,0.html zwanego dalej "Serwisem" w okresie od 4 marca do 17 marca 2011 roku.

3. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

 

§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE.

 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

 

§ 3. PRZEBIEG I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE.

 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 4 marca 2011 roku od godziny 10:00 do 17 marca 2011 roku do godziny 23:59 przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: konkurs(at)plotek.pl:

a) tekst piosenki o Serwisie obejmującą dwie zwrotki oraz refren;

b) dane kontaktowe obejmujące co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy w celu realizacji prawa do nagrody.

 

2. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedną wiadomość e-mail zawierającą jedną pracę konkursową, o której mowa w ustępie 1 powyżej, bez względu na ilość posiadanych kont pocztowych. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedną wiadomość e-mail zawierającą pracę konkursową, za wiadomość e-mail zgłoszoną do Konkursu uważana będzie jedynie pierwsza wiadomość e-mail zapisana na serwerze Serwisu. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedną pracę konkursową w jednej wiadomości e-mail, wiadomość nie będzie uważana za zgłoszoną do Konkursu.

3. Po przesłaniu wiadomości e-mail zawierającej pracę konkursową uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

4. Poprzez przesłanie odpowiedzi w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że przesłana przez niego praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jej publikację w Serwisie, w innych serwisach internetowych wydawanych przez Organizatora oraz w ramach profili prowadzonych przez Organizatora w serwisie Facebook.

5. Poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie treści pracy konkursowej w zakresie określonym w ust. 4 powyżej.

 

§ 4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW.

 

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród prac konkursowych zgłoszonych przez uczestników spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej jury wskaże:

a) laureata pierwszego miejsca, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 pkt a),

b) laureata drugiego miejsca, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 pkt b),

c) laureata trzeciego miejsca, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 pkt c).

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

4. Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu 29 marca 2011 roku do godziny 12:00 oraz zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez uczestnika zgodnie z § 3 ust. 1 lit. b) Regulaminu.

 

§ 5. NAGRODY.

 

1. Nagrodami w Konkursie są

a) zegarek Lacoste damski o wartości 594,99 zł - dla uczestnika, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt a),

b) zegarek Nautica męski - o wartości 559,99 zł- dla uczestnika, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt b),

c) zegarek Morgan damski - o wartości 435 zł- dla uczestnika, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt a).

5. Nagrody konkursowe zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 dni od dnia opublikowania wyników na adres pocztowy wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 3 ust. 1 lit. b).

6. Jeden uczestnik Konkursu, może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę, przewidzianą Regulaminem.

7. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

8. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu, w tym nie wskaże danych adresowych umożliwiających wysłanie nagrody w sposób określony w § 3 ust. 1 lit. b), bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 dni od dnia wysłania, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

11. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

 

§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE .

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, Portal Gazeta.pl, ul. Czerska 8/10, 00 - 732 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs: Hymn Plotka" w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

 

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a pod warunkiem udzielenia przez Uczestnika zgody, także dla celów marketingowych Agory SA.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Więcej o: