Regulamin konkursu "Baw się z gwiazdami! Wygraj zaproszenia na MTV EMA PRE-PARTY w Warszawie na Torze Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie"

Przeczytaj regulamin konkursu.

Regulamin konkursu "Baw się z gwiazdami! Wygraj zaproszenia na MTV EMA PRE-PARTY w Warszawie na Torze Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie" ("Regulamin") - nowy konkurs.

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą ?Baw się z gwiazdami! Wygraj zaproszenia na MTV EMA PRE-PARTY w Warszawie! na Torze Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie" zwanego dalej ?Konkursem? jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 50.938.376,00 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej ?Organizatorem?.

2. Fundatorem nagród jest VIMN Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 49, 02-627 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 130592, kapitał zakładowy 366.125,00 zł, NIP 951-199-00-66, REGON 016378335, zwana dalej ?Fundatorem?.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: https://www.plotek.pl/plotek/1,78649,18996964,baw-sie-z-gwiazdami-wygraj-zaproszenia-na-mtv-ema-pre-party.html, zwanego dalej ?Serwisem? w okresie od dnia 9 października 2015 roku do dnia 12 października 2015 roku.

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, przy czym w przypadku realizacji nagrody, o której mowa w §5 ust 1 przez uczestnika w wieku 13-15 lat wymagana będzie również obecność rodzica lub opiekuna prawnego jako osoby towarzyszącej.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 09 października 2015 roku od godziny 18:00 do dnia 13 października 2015 roku do godziny 23:59  wykonać zadanie konkursowe tj. nadesłać na adres mailowy mtvema@plotek.pl odpowiedź na otwarte pytanie konkursowe: ?Jaki jest twój przepis na udaną imprezę??, z zastrzeżeniem że przesłana odpowiedź nie może zawierać więcej niż 1000 znaków bez spacji.

 

2. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3. Za moment dokonania zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze Serwisu.

4. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe za przyjęte do Konkursu uważana będzie jedynie pierwsze nadesłane zgłoszenie.

5. Poprzez zgłoszenie odpowiedzi konkursowej do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza, że odpowiedź ta nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi konkursowej do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia, określonego w ust. 6 poniżej.

6. Poprzez zgłoszenie odpowiedzi konkursowej do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publikowanie odpowiedzi konkursowej na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród wypowiedzi konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże 100 (sto) najciekawszych prac, a uczestnikom, którzy je nadesłali zostaną przyznane nagrody określone w § 5 ust. 1.

3. Wyłaniając zwycięzców, jury będzie się kierować w szczególności poziomem merytorycznym, pomysłowością i kreatywnością zgłoszonych prac.

4. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

5. Do dnia 12 października 2015 roku Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu oraz powiadomi o nich zwycięzców Konkursu, wysyłając wiadomość na adres e-mail, wskazany w sposób określony w § 3 ust. 1.

6. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 2 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody, tj. imię, nazwisko, datę urodzenia, adres korespondencyjny oraz numer telefonu. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są również przesłać scan podpisanego przez rodziców lub opiekunów prawnych właściwego ?Oświadczenia o odpowiedzialności? dostępnego na stronie Fundatora pod adresem URL: www.mtv.pl/emapreparty.

Rodzice lub opiekunowie prawni nagrodzonych uczestników w wieku 13-15 lat zobowiązani są pobrać i wypełnić oświadczenie dostępne pod adresem http://intl.mtvne.com/ema/temp/OSWIADCZENIE_O_ODPOWIEDZIALNOSCI_niepe%C5%82noletni_z_opiekunem2015.pdf

Rodzice lub opiekunowie prawni nagrodzonych uczestników w wieku 16-17 zobowiązani są pobrać i wypełnić oświadczenie dostępne pod adresem http://intl.mtvne.com/ema/temp/OSWIADCZENIE_O_ODPOWIEDZIALNOSCI_niepelnoletni_bez_opiekuna2015.pdf

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodami w Konkursie  są podwójne zaproszenia  na Pre EMA Party  2015, która odbędzie się w dniu 15 października 2015 roku w Warszawie na Torze Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie - po jednym zaproszeniu dla każdego ze stu uczestników, o których mowa w § ust 2.

2. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

3. Realizacja prawa do nagrody będzie uzależniona od spełnienia warunków określonych w § 2 ust 2 i w § 4 ust 6.

4. Nagrody zostaną wysłane pocztą elektroniczną w terminie jednego dnia od dnia przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 6.

5. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

6. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem ?Konkurs: Baw się z gwiazdami! Wygraj zaproszenia na MTV EMA PRE-PARTY w Warszawie!?. Reklamacje należy składać w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a pod warunkiem udzielenia zgody przez uczestnika także dla celów marketingowych Organizatora lub jego kontrahentów.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.