Regulamin konkursu "Makijażowe inspiracje z Eveline Cosmetics"

Przeczytaj regulamin konkursu!

 Regulamin konkursu "Makijażowe inspiracje z Eveline Cosmetics"

§ 1. Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu nagród jest Agora S.A. z siedzibą w (00-730) Warszawie, przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47.644.426 zł (opłacony w całości), NIP: 526-03-05-644, zwana dalej "Organizatorem".

Fundatorem jest firma Eveline Cosmetics, zwana dalej Fundatorem. 

Konkurs jest organizowany dnia 05 października  2016 r. Informacja o konkursie, zasadach uczestnictwa zostanie opublikowana tego samego dnia na portalu Plotek.pl. Zasadą konkursu jest nadesłanie odpowiedzi na pytanie "Make up której gwiazdy jest Twoją makijażową inspiracją i dlaczego" na adres makijazoweinspiracje@plotek.pl oraz wybór najciekawszych komentarzy przez zespół redakcyjny Plotek.pl. Regulamin stanowi podstawę konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w konkursie
Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, a na żądanie Organizatora powinny okazać oświadczenie o wrażeniu zgody na piśmie. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Uczestnictwa w konkursie i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w konkursie
Uczestnicy konkursu nadsyłają na adres mailowy makijazoweinspiracje@plotek.pl odpowiedzi na pytanie pytanie "Make up której gwiazdy jest Twoją makijażową inspiracją i dlaczego", a zespół redakcyjny Plotek.pl wybiera spośród nadesłanych maili najciekawsze, kierując się ich oryginalnością, a także wartością marketingową. Liczba odpowiedzi  kwalifikowanych  jako zwycięskie oraz czas nadsyłania odpowiedzi zostanie każdorazowo określona w ogłoszeniu o danym konkursie. Wysłanie maila z odpowiedzią, o którym mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu umowy, jest jednoczesne ze zgłoszeniem się uczestnika do udziału w konkursie. Uczestnik zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Agorę SA i Fundatora dla celów przeprowadzenia konkursu. Redakcja zastrzega sobie prawo do przyznawania nagród, oraz może podjąć decyzję o nie przyznaniu nagrody żadnemu uczestnikowi konkursu, jeśli nie uzna odpowiedzi za prawidłową i najciekawszą. 

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców
Laureatami konkursu zostają osoby, których odpowiedzi na pytanie konkursowe zostały ocenione jako najciekawsze, zgodnie z kryteriami wskazanymi w §3. Każdy uczestnik może udzielić więcej niż jednej odpowiedzi i wysłać więcej niż jednego maila, jednak w przypadku nagrodzenia dwóch lub więcej odpowiedzi jednego uczestnika, uzyskuje on/ona prawo do jednej nagrody. Organizator ustala ze zwycięzcami szczegółowe dane osobowe niezbędne do wydania nagród w korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

§ 5. Nagrody
Zwycięzcy otrzymają zestaw kosmetyków Eveline Cosmetics. Laureaci nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 regulaminu, w tym nie wskazali danych umożliwiających realizację prawa do nagrody w sposób i w terminie określonym w §3. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji organizatora. Za wydanie nagród laureatom odpowiada Organizator. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie nie zgłoszone organizatorowi zmiany tych danych.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne
Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Reklamacja w konkursie Eveline Cosmetics" oraz dopiskiem wskazującym nazwę konkursu lub na adres e-mail: redkacja@plotek.pl Reklamacje dotyczące przebiegu należy składać od dnia ogłoszenia o konkursie do 14. dnia od daty zamknięcia konkursu. Reklamacje dotyczące jakości nagród należy składać w terminie 30 dni od dnia odbioru na adresy wskazane w punkcie 1. powyżej. Reklamacje rozpatrywać będzie organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację lub na adres e-mail, z którego nadesłano reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych
Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DzU z 2002 r., nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika - jako zwycięzcy konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.